top of page
dreamstime_s_101429540.jpg

תרגול המשכיות עסקית

תיאור ההשתלמות

ההשתלמות מלמדת מומחי המשכיות עסקית/ רציפות תפקודית והתמודדות עם מצבי חירום כיצד לתכנן, לפתח וליישם תרגול אפקטיבי של המשכיות עסקית והתאוששות ממצבי חירום.

תכנון וביצוע תרגילי המשכיות עסקית והתאוששות מאסון הנה מיומנות הנדרשת מכל גורם העוסק בתחום. תרגול המשכיות עסקית והתמודדות עם מצבי חירום הנם הכרחיים בכדי לשפר את מיומנות עובדי הארגון להתמודדות עם מצבי חירום ואסון, לאפשר יצירת שפה משותפת, הכרה והבנה של אחריותם ותפקידם, לשפר את ביצועיהם בחירום, להעריך את הקצאת המשאבים וכוח האדם וכמו כן, לבחון את שלמות וישימות תכנית ההמשכיות העסקית וההתמודדות עם מצבי חירום שהכנו.  

הדרך הטובה ביותר לבחון את מוכנות הארגון להתמודדות עם מצבי חירום ואת יכולת ההמשכיות העסקית/הרציפות התפקודית שלו היא באמצעות תרגילים.

 

הערה: השתלמות זו פותחה על ידי DRI BCM ישראל ואינה מטעם DRII, והנה מותאמת לסביבה הישראלית בה אנו פועלים.

dreamstime_s_101429540.jpg
קהל היעד

מומחי המשכיות עסקית/רציפות תפקודית/התאוששות מאסון האחראים על פתוח והעברת תרגילים. השתלמות זו מתאימה גם למומחים בתחומים רלבנטיים שצריכים ללמוד ומעוניינים לשפר את רמת הידיעה שלהם בנוגע לתכנון וניהול תרגילים באופן אפקטיבי

Audience
מטרת הקורס
  1. לימוד כיצד לתכנן תרגילים, הגדרת מטרות, יעדים וסוגי תרגולים שונים

  2. לימוד פתוח תרחישים ריאליים לבחינת מוכנות הארגון

  3. הבנה כיצד יש לתאם ולנהל ביצוע תרגילים

  4. ללמוד כיצד להעריך תרגילים, לגבש לקחים וליישמם בכדי להשתפר

Hand writing inscription _Objectives_ wi
משך הקורס

משך הקורס הנו 2.5 ימי לימוד, הנלמדים ברצף.

Bill
סילבוס הקורס
bottom of page