top of page

הדרכה מקוונת והדרכה בארגונים

ההדרכות

 • כלל הקורסים המועברים ע"י DRI ISRAEL זמינים להעברה גם בחצר הלקוח כחלק מתכנית ההכשרה הארגונית.

 • הקורסים יכולים להיות שונים באורכם ובגודלם: סדנאות חצי יומיות, קורסים לקבוצות מצומצמות, קורסים בני 3 ימים, וקורסים בני 5 ימים.

 • תכניות הדרכה והאימון אלו יכולות להיות מותאמות לצרכי הארגון.

תמונת_הדרכה.jpg

פיתוח הדרכה

 • ל DRI INTERNATIONAL מחלקת פיתוח הדרכה שיכולה לבנות תכנית הדרכה שתתאים לצרכי הארגון.

 • ההדרכה שתפותח יכולה להיות הן על בסיס קורסים קיימים, והן על בסיס פתוח קורס ייעודי.

 • ההדרכה שנעביר תהיה על פי סטנדרטי הדרכה בינלאומיים בתחום ההמשכיות העסקית וההתאוששות מאסון.

 • חלק מההדרכה הארגונית יכלול הדגשת והגדלת המודעות לידע הליבה הארגוני, ומתן דגש בתהליכי הלימוד לחזון הארגון.

סיבות לביצוע הדרכה במסגרת הארגון

 • יכולת להתאים את ההדרכה לצרכי הארגון

 • הדרכה בחצר הארגון עם צוות מהארגון מאפשרת ליבון נושאים ספציפיים של הארגון במסגרת ההדרכה.

 • ההדרכה שמבוצעת הנה בסביבה האמיתית של שעת החירום .

 • ניתן להתאים את ההדרכה לצוות, לערכי הארגון ולנהליו.

 • מיקוד בחברה או בתחום תעשייתי ספציפי

 • הפעילות מושכת את תשומת הלב של ההנהלה

 • מגבירה את המודעות בארגון

 • מאפשרת בניית צוותים מיומנים

 • אין צורך בנסיעות

הדרכות מקוונות

 • ניתן לעבור את קורסים בצורה מקוונת. 

 • התלמידים יקבלו לביתם (ככל שניתן) חוברת קורס שמכילה את כלל החומר המועבר, וכך יוכלו לעבור את הקורס מרחוק על בסיס צפייה בשיעורים בזמן אמת במועדים שיפורסמו מבעוד מועד, ולרשום הערות והארות לחומר הנלמד על גבי חוברת הקורס.

 • במידה והתלמידים לא יוכלו להשתתף בשיעור המקוון, תינתן אפשרות לצפות בהקלטה של השיעור באינטרנט.

 • ההדרכה המקוונת תכלול גם בצוע תרגילים בסיום כל נושא והצגתם בפני המרצה והתלמידים האחרים לשם קבלת משוב.

 • תלמידים שיחפצו בכך יוכלו לשלוח את תרגילי הביית למרצה לשם קבלת משוב, וזאת מעבר למשוב הניתן באופן מקוון במהלך השיעורים.

bottom of page