top of page

המתודולוגיה המקצועית

המתודולוגיה המקצועית של DRI International

המתודולוגיה המקצועית של DRII הנה מורה הדרך להמשכיות עסקית בארגון וכוללת בתוכה ידע וניסיון שנצברו במשך עשרות שנים במעל 100 מדינות ברחבי העולם. המתודולוגיה מסבירה ומפרטת בצורה מובנית וב-10 שלבים, כיצד לפתח, ליישם, לתחזק ולהעריך את ההמשכיות העסקית, ולאפשר בכך את המשך קיום הארגון והמשך מתן שירותים/תוצרים במקרי חירום ובעיתות משבר. המתודולוגיה אינה מחליפה תקן כלשהו אלא מסייעת ונותנת כלים ליישום התקנים השונים.

המתודלוגיה מאפשרת יישום מעשי לתקני המשכיות עסקית שונים המקובלים בעולם.

ייזום התכנית וניהולה
1

שלב זה מלמד כיצד ליצור צורך בתכנית המשכיות עסקית ארגונית, וכיצד לקבל את אישור ההנהלה לתכנית. השלב מספק סל כלים המסייעים בשכנוע ההנהלה בצורך. כמו כן, ילמד כיצד לבנות מסגרת ארגונית תומכת לתכנית ההמשכיות העסקית, אשר תאפשר ניהול ובקרה אחר שלבי בניית התוכנית ויישומה. השלב מציג את הדרישות הבסיסיות הנדרשות למילוי על מנת לאפשר הצלחת מהלך תכנון ויישום תכנית ההמשכיות העסקית.

בשלב זה מוצגים מושגים מרכזיים כגון: ניהול התכנית, מודעות לסיכונים, זיהוי של פונקציות/תהליכים קריטיים, אסטרטגיות התאוששות, אימון ומודעות, תרגול וניסוי.

הערכת סיכונים ובקרה
2

בשלב זה מוצגים מושגים בניהול סיכונים, מהי הערכת סיכונים בהקשר של ההמשכיות העסקית, מדוע הערכת סיכונים חיוניות לתוכנית המשכיות עסקית והתאוששות מאסון, כיצד לבצע הערכת סיכונים ולמפות את הסיכונים המאיימים על המשך קיומו של הארגון.

ניתוח השפעות עסקיות (BIA)
3

בשלב זה נבחנת בצורה מעמיקה ההשפעה הצפויה של התממשות הסיכונים שהוגדרו בשלב הקודם. מבוצע זיהו ותעדוף מהם התהליכים והפונקציות החיוניים של הארגון, אשר נרצה שימשיכו ויפעלו בעת חירום/משבר, ומהם המשאבים הדרושים לשם כך. השלב מציג מונחים וההגדרות כגון: תהליכים עסקיים קריטיים, זמן יעד להתאוששות (RTO -Recovery Time Objectives), רמת אובדן מידע מקובלת (RPO - Recovery Point Objective) וכן סקר פערים בין דרישות הארגון להמשכיות לבין יכולתו לעמוד בדרישות אלו.

פתוח אסטרטגיות
4

בשלב זה ילמדו מגוון אסטרטגיות להמשכיות עסקית. האסטרטגיות השונות הינן שיטות ודרכי פעולה אפשריים שיאפשרו את הפעלת התהליכים והפונקציות החיוניים של הארגון בעת משבר/חירום, וזאת במסגרת זמן היעד להתאוששות (RTO) שאישרה ההנהלה.

פירוט אסטרטגיות המשכיות/התאוששות אפשריות יכלול את תיאורן, הצגת יתרונותיהם וחסרונותיהם, ועלותן המוערכת. 

גיבוש האסטרטגיה הנבחרת מבוצעת בהתחשב בעלות תועלת להפחתת החולשות שזוהו במסגרת הערכת הסיכונים.

תגובה לאירועים
5

בשלב זה תוצג המלצה למבנה מערך לניהול אירועים שמגדיר את התפקידים הארגוניים, הסמכויות והאצלת סמכויות שבעזרתם ינוהל החירום. בשלב נכללים נושאים כגון: זיהוי אירוע, אסקלציה ופרוצדורות הפצת הודעות בחירום. כמו כן יוצגו האתגרים בתאום תכניות פינוי בחירום במסגרת הארגון, ועבודה עם הגורמים האחראים לנושא לשם הרחבת תכניות קיימות. בנוסף יסקרו בפירוט פרוצדורות שונות : להצלת חיים, תגובה למקרי חירום ,הפעלת תכנית החירום, הפעלת מוקד תפעול לחירום ומוקדי חירום רלבנטיים, אבטחת אזור האירוע, הערכת הנזק ופעילויות הצלה ושחזור.​

פתוח התכנית
6

בשלב זה מוצגים מרכיבי תוכנית ההמשכיות העסקית והמסמכים שבהם ייעשה שימוש במהלך אירוע. כמו כן מוצגים: אופן גיבוש התכנית,  הגדרת תיחום, יעדים, הנחות והתוויית המידע הבסיסי הנדרש לתכנית.​ בתכנית שתוכן ישולבו המלצות הערכת הסיכונים, ה-BIA והאסטרטגיה המומלצת ליישום, ההערכות המומלצת למצבי חירום ופרטים רבים נוספים הנדרשים להשלמה.

תכנית אימון ווהגברת המודעות
7

בשלב זה נידונים פיתוח האלמנטים הנדרשים באימון המשכיות עסקית ויצירת תכנית מודעות שיובילו וישמרו על מודעות ארגונית, וירחיבו את המיומנויות הנדרשות לשם פתוח, יישום, תחזוקת כלל יוזמות ההמשכיות העסקית. ניתן דגש על צרכים של קבוצות דמוגרפיות שונות וקבוצות שונות במסגרת תוכנית ההמשכיות העסקית.

כמו כן נידונים סוגי תוכניות אימון ושיטות להגדלת המודעות, גיבוש ותחזוקת תוכניות אימון והגברת המודעות אשר יספקו לצוות ידע וכלים לתגובה רגועה ויילה בחירום.

תכנית תרגול ותחזקותה
8

בשלב זה מוצגים סוגי תרגילים שונים המכינים לשעת חירום/משבר, השיקולים השונים בבחירת התרגולים שיבוצעו ומורכבותם. בנוסף מוצגים נושאי ייזום התרגיל, ניהולו, הפקת הלקחים, תוכנית הערכה ותחזוקה לשמירה על מוכנות לחירום.

תקשורת בעת משבר
9

שלב זה דן בנושא התקשורת בעת משבר למול מגוון בעלי עניין רלוונטים, ומציג קווים מנחים ופרוצדורות שיאפשרו תקשורת אפקטיבית עם כלל הקהלים, זיהוי ואימון דוברים ייעודיים, פיתוח מסרי מפתח וכיצד לעבוד באופן אפקטיבי עם המדיה.​

תיאום מול רשויות חיצוניות
10

בשלב זה מסופקים כלים המאפשרים גיבוש מדיניות ופרוצדורות לתאום פעילויות תגובה לחירום עם גופים חיצוניים,  נבחנת מערכת ההנחיות בעת קרות אירוע ונידונים נושאי ציות, חוק ורגולציה, וכיצד להתממשק עם רשויות החירום.

bottom of page